Återvinningen av järn och metall är kritisk för bevarandet av framtidens resurser. H.J.Hansen vill bidra till resursåtervinningen och fortsätta utveckla företagets verksamhet och arbetsmetoder så att de återvunna resurserna kan återföras som primära råmaterial i samhällets materialkretslopp.


Globalt

Klimatbelastningen är en stor samhällsutmaning. Fokus på jordens resurser är en av parametrarna som kan bidra till att garantera en ljus framtid för kommande generationer. H.J.Hansen ska genom produkt‐ och metodutveckling medverka till att öka resursåtervinningen till förmån för klimat, natur och människor.

Vi anser att barn ska få vara barn och har rätt att gå i skolan. Vi är emellertid medvetna om att det finns barn i olika delar av världen som tvingas arbeta för att säkerställa överlevnaden för sig själva och sina familjer.


Barnarbete får inte vara skadligt för barn, varken psykiskt eller fysiskt, eller innebära att barn utnyttjas. Barnarbetet får inte heller vara av sådan omfattning att det fråntar barnen den grundläggande rättigheten att delta i skolundervisning och få en god utbildning. Allt barnarbete ska bedömas med utgångspunkt från barnets intressen. Vi ansluter oss till Rädda Barnens policy om barnarbete.


Regionalt
Vi ska aktivt arbeta för att befrämja förutsättningarna för återvinning och informera beslutsfattarna om samhällsnyttan med vår verksamhet. Vi ska alltid agera på ett sätt som följer gällande lagstiftning.


Lokalt
Vi vill delta i en konstruktiv och tät dialog med myndigheter, grannar och andra intressenter.
Vi ska agera ett socialt ansvarsfullt sätt. Därför ska vi bemöda oss om att rekrytera och behålla medarbetare som riskerar att uteslutas från arbetsmarknaden på grund av nedsatt arbetsförmåga eller sjukdom.


Vi ska förebygga negativa effekter för människor och natur när vi planerar och utvärderar vår verksamhet. Arbetsmiljöronderna är centrala i arbetet med att minska olycksfrekvensen och sjukfrånvaron. Om förebyggande åtgärder inte är möjliga ska vi minska effekterna så mycket som bästa tillgängliga teknologi tillåter.


Vi ska upprätthålla en effektiv beredskap för att förhindra och minimera skadorna på människor och natur om olyckan är framme.


Jens Hempel‐Hansen