WEEE

Den 1 januari 2006 börjar den nya lagen WEEE att gälla inom EU. Lagen omfattar avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

WEEE innehåller nya riktlinjer om tillverkarens eller importörens ansvar för bortskaffande av avfall från elektriska och elektroniska produkter. Samtidigt ställer WEEE också krav på hur de kasserade produkterna ska bortskaffas. Det anges hur stora procentuella andelar av avfallet som ska återvinnas och utnyttjas.

ROHS är också en ny lag som har samband med WEEE-lagstiftningen. Den ställer krav på tillverkarna om att minimera eller helt eliminera användningen av en rad farliga ämnen. Tillverkaren ska dessutom upplysa om huruvida produkten innehåller kritiska ämnen.